Ehdota Kasvatustieteen päivien teemaryhmää 24.5. mennessä

Oppimisen maisemat on teoreettisesti ja empiirisesti laaja kokonaisuus, jota voidaan tarkastella fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oppimisympäristöjen sekä turvallisuuden näkökulmista. Opiskelu, opetus, kasvatus ja siten myös oppiminen tapahtuvat yhä enemmän erilaisissa yhteyksissä ja muodostavat entistä enemmän yhteisöllisiä ja vuorovaikutuksellisesti moninaisia prosesseja. Formaalit ja informaalit, reaaliset ja virtuaaliset oppimisympäristöt kietoutuvat monimutkaisesti toisiinsa. Vanhat ja uudet kasvatuksen ja opiskelun prosessit ja oppimisen välineet ja etsivät paikkaansa toistensa edellä, jäljessä ja rinnalla.

Muutokset oppimisympäristöissä edellyttävät pohdintaa myös pedagogisissa ratkaisuissa. Ne muovaavat sosiaalista ja psyykkistä ympäristöä, oppimisen mielenmaisemaa. Keskiöön nousevat vaihtelevat oppimisen tavat, esimerkiksi oppijoiden itsesäätelyprosessit, motivaatio tai vaikkapa osallisuus. Joudumme pohtimaan, millaisia pedagogisiin ratkaisuihin uudet oppimisen maisemat edellyttävät yhteiskunnallisesti ja yksilön tasolla. Joudumme miettimään lasten ja nuorten yksilöllisen ja tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemista paikoissa, joissa on ristiriitaisia arvotarjoumia ja joissa monenlaiset odotukset kuormittavat heidän ajatteluaan ja mieltään.

Kasvatustieteen päivillä Joensuussa keskusteltavat tutkimusesitelmät tarkastelevat, miten kasvattajat, ohjaajat ja koulutuksen eri asiantuntijat navigoivat oppimisen muuntuvassa maisemassa. Millaisia haasteita aikuisten arki- ja työmaisemien muutokset lisäävät tähän kokonaisuuteen? Mihin pysyvään voimme itse tukeutua, mihin ankkuroida tulevan sukupolvemme?

Pyydämme teemaryhmä-, symposium- ja esiseminaariehdotuksia 24. toukokuuta mennessä. Erityisesti päivien teemaan sopivat ehdotukset ovat toivottavia. Teemaryhmäsessioita on neljä, jokainen niistä on 90 minuuttia pitkä. Ehdotettavan teemaryhmän aiheen olisi syytä olla riittävän laaja, jotta siihen tulee riittävästi esitysabstrakteja. Pohdi teemaa monipuolisesti, monelta eri kantilta, mieti aihetta myös kuulijakunnan näkökulmasta. Millaiset teemat puhuttelevat ja puhuttavat tutkimuksen kentällä 2019?

Paikallinen akateeminen järjestelytoimikunta päättää esitysten pohjalta teemaryhmistä. Teemaryhmän vastuuhenkilöt arvioivat teemaryhmään tarjotut abstraktit ja laativat sessioiden aikataulun yhteistyössä päivien järjestelytoimikunnan kanssa. Vastuuhenkilöt huolehtivat sessioiden puheenjohtajuudesta.

Ehdotuslinkki: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22685/lomake.html