Kasvatuksen historian ja filosofian päivät 2017, Tampere

”Kasvatuksen historian disiplinaariset kamppailut”

Tampere 8.-9.6.2017

Suomen kasvatuksen historian ja filosofian verkoston 13. kesäpäivät järjestetään Tampereen yliopistossa 8.-9.6.2016, yhteistyössä Equality and Planetary Justice in Adult, Vocational and Higher

Education-tutkimusryhmän, Sivistystyön Vapaus ja Vastuu-ohjelman, Vocational Education and Culture-tutkimusverkoston ja ESREAn Active Democratic Citizenship and Adult Learning-verkoston kanssa.

Disipliini – kuri, järjestys, oppiaine – kuuluu kasvatuksen ydinkäsitteisiin, niin käytännössä kuin teoriassakin. Ovatko kasvatuskäytännöt väistämättä myös kurinpidollisia, vaikka julkilausutusti sitoutuisivatkin valtauttamiseen ja vapauttamiseen? Miten käsitykset kurista ovat vaihdelleet historiallisesta ja kulttuurisesta kontekstista toiseen?

Kun kasvatuskäytännöt enenevästi oikeutetaan etuoikeutetulla kasvatusta koskevalla tiedolla, miten kasvatustiedon hallinta ja valta muuttunut historiallisesta ja kulttuurisesta kontekstista toiseen? Kasvatustieteen asema tieteiden joukossa on aina ollut kiistanalainen: onko se itsenäinen tieteenala omine kategorioineen, käsitteineen ja teorioineen, vai muiden tieteenalojen käsitteiden ja teorioiden soveltamista? Ja onko kasvatustieteen kiinnittyminen tiettyihin ihmiskeskeisiin tieteenaloihin, kuten psykologiaan, sosiologiaan, filosofiaan ja taloustieteeseen, osaltaan myötävaikuttanut ympäristöllisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kriiseihin, jotka voivat vaarantaa ihmiselämän jatkumisen?

Kasvatukseksi ja kasvatustiedoksi tunnustaminen vaikuttaa myös oleellisesti kasvatuksen ja kasvatustieteen jäsentymiseen osa-alueiksi tai jopa uusiksi toiminnan ja tieteen aloiksi. Nämä puolestaan oikeuttavat kasvatustyön eriytymisen ammatteihin (professioihin), joiden käsitykset kasvatuksesta voivat erota toisistaan merkittävästi tai olla jopa ristiriidassa keskenään.

Kasvatushistorian ja –filosofian kesäpäivät kutsuu koolle varttuneitaja nuoria tutkijoita, opiskelijoita ja käytännön toimijoitakeskustelemaan ja väittelemään – ensi sijassa historiallisesta ja filosofisesta perspektiivistä – kasvatuksen moninaisista disiplinaarisista kamppailuista. Esitysten abstraktit (max 1 sivu) ovat tervetulleita joko englanniksi tai suomeksi helmikuun 2017 loppuun mennessä. Päivien sessiot järjestetään joko englanniksi, suomeksi tai kaksikielisinä. Abstraktit voi jättää ja lisätietoja on saatavilla sivustolla

 

https://equjust.wordpress.com/, linkit myös sivuilta

http://www.kasvatus.net/fera/tekstisivu.tmpl?navi_id=260

http://peda.net/veraja/uta/vetculture

http://www.vapausjavastuu.fi/

http://www.esrea.org/adc_network?l=en

 

Yyhteydenotot: harjoittelija kaisa.partanen@uta.fi