Ohjeita

Ohjeita käsikirjoittajille

Sarjassa julkaistaan tieteellisesti korkeatasoisia kasvatustieteellisiä tutkimusraportteja, väitöskirjoja ja erilaisia tutkimuksellisesti painottuneita kokoomateoksia. Julkaisujen kielenä voi olla suomen ja ruotsin lisäksi englanti tai jokin muu vieras kieli. Vieraskieliseltä julkaisulta edellytetään, että tekstin kieliasu on tarkistettu ennen kuin sitä tarjotaan toimitusneuvostolle. Etukäteen on myös hyvä miettiä, mikä on julkaisun tarkoitus, miten se liittyy ajankohtaiseen keskusteluun ja millaisia kohderyhmiä sillä mahdollisesti olisi. Julkaisusarjassa käytetään referee-arviointia.

Kirjan ulkoasu

Julkaisusarjassa julkaistavat teokset ovat kooltaan A5 (147 x 210 mm). Kannen ulkoasusta sovitaan yhdessä kirjoittajan kanssa.

Käsikirjoituksen muoto

Sarjaan tarjottavien käsikirjoitusten tulee olla sisällöltään ja kieleltään täysin valmiita, jotta ne voidaan lähettää edelleen refereille. Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostona word- tai rtf-muodossa toimitusneuvoston sihteerille.

Teoksen nimen tulee olla mielenkiintoa herättävä ja ytimekäs. Usein on hyvä käyttää lyhyttä pääotsikkoa ja tarkentavaa alaotsikkoa. Nimilehden jälkeen julkaisuun tulee tutkimusraporttien tiivistelmät, esipuhe ja sisällysluettelo.

Toimitettuihin teoksiin liitetään myös kirjoittajaluettelo taustalaitoksineen. Tutkimusraportin liitteiden määrä tulee pitää minimissään. Samoin alaviitteiden käyttö tekstissä.

Käsikirjoituksesta poistetaan kaikki kirjoittajan tai kirjoittajien henkilöllisyyteen viittaavat tekstit ja lähdeviitteet tunnistamisen estämiseksi arviointikierroksella. Viittaukset palautetaan tekstiin ja lähdeluetteloon julkaisuvaiheessa.

Käsikirjoitus kirjoitetaan (sivukoko A4) jollakin yleisesti käytetyllä fontilla, esim. Times New Romanilla, pistekoko 12. Suositeltava rivinväli on 1,5 ja marginaalit 25 mm. Kappaleet erotetaan tyhjällä rivillä. Tekstiä ei tavuteta. Vasen reuna tasataan. Tekstissä on hyvä käyttää yhtenäistä tekstin korostustapaa, mieluiten kursiivia. Taulukoissa ja kuvioissa suositellaan käytettäväksi Arial- tai Helvetica-fontteja, pistekoko 8–9. Kuviot ja taulukot numeroidaan ja nimetään. Kuvion otsikko tulee kuvion alle, taulukon otsikko sen yläpuolelle. Tekstiin olisi hyvä sisällyttää viittaus kuhunkin kuvioon ja taulukkoon (esim. ks. kuvio 1). Kuviot voivat olla tekstin sisällä, mutta toivottavaa olisi saada ne myös alkuperäistiedostoina. Sarja on yksivärinen, mutta kuvioissa voi värien asemesta käyttää harmaasävyjä.

Lähdeviitteet ja -luettelo

Lähdeviittauksissa käytetään pääsääntöisesti Kasvatus-lehden käytäntöä tai APA:n ohjeistoa. Tärkeintä on, että valittua lähdemerkintätapaa käytetään systemaattisesti koko julkaisussa, myös toimitetuissa teoksissa. Lähdeviittauksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä niissä on usein puutteita, joiden korjaaminen jälkikäteen on työlästä ja aikaa vievää.

Refereemenettely

Sarjan julkaisut käyvät läpi kahden refereen vertaisarvioinnin. Refereistä päättää sarjan toimitusneuvosto. Arvioitsijat (refereet) tarkastelevat ainakin seuraavia asioita:

  • tutkimusaiheen ajankohtaisuutta ja tärkeyttä
  • tutkimusasetelmaa, tutkimuksen toteutusta ja menetelmien tarkoituksenmukaisuutta
  • käsikirjoituksen yleistä tieteellistä tasoa, tulkintojen luotettavuutta ja käytetyn lähdekirjallisuuden tarkoituksenmukaisuutta
  • käsikirjoituksen luettavuutta ja kiinnostavuutta.

Käsikirjoituksen lähettäminen

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostoina toimitusneuvoston sihteerille
(fera-julkaisusarja@jyu.fi). Käsikirjoituksen mukana pyydetään ilmoittamaan selvästi julkaisun kirjoittajan tai kirjoittajien (toimitetuissa teoksissa toimittajan tai toimittajien) yhteystiedot: nimi, toimi, osoite, puhelin ja sähköposti. Lisätietoja ohjeista ja julkaisusarjasta saa toimitusneuvoston sihteeriltä.

Avoimen tieteen periaatteet

Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarja kannustaa kirjoittajiaan tallentamaan julkaisunsa omien organisaatioidensa julkaisuarkistoihin tai vastaaviin palveluihin seuraavilla ehdoilla:

  • Rinnakkaistallentamisessa suositellaan käytettäväksi artikkelin final draft -versiota (tunnetaan myös nimellä post print), jolla tarkoitetaan artikkelin julkaisukelpoista versiota, jossa ei vielä ole kustantajan tekemää taittoa.
  • Kustantajan taitettua versiota ei saa käyttää.
  • Julkaisulla on kahdentoista kuukauden embargo- eli suoja-aika julkaisupäivästä lukien.
  • Rinnakkaistallenteet on lisensoitava CC-BY -lisenssillä. Tämä tarkoittaa, että tekijä antaa muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää hänen tekijänoikeuksiensa alaista teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita vain, jos he mainitsevat tekijän alkuperäisenä tekijänä eli viittaavat alkuperäiseen tekstiin asianmukaisella tavalla.

Rinnakkaistallennus edistää artikkelin löydettävyyttä, koska se on helposti löydettävissä julkaisuarkistosta hakukoneiden avulla. Koska julkaisuarkistossa artikkelin julkaisutiedot ovat näkyvissä myös itse kokotekstin embargoaikana, rinnakkaistallennus ohjaa tiedonhakijaa myös alkuperäisen julkaisun pariin.

 

toimitusneuvoston sihteeri
Anu Keinänen

  • puh. 040 835 3976
  • fera-julkaisusarja@jyu.fi