Vuorovaikutustutkimuksen verkosto

Vuorovaikutustutkimuksen verkosto ylläpitää vuorovaikutuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden välistä keskustelua sekä kokoontuu erityisesti ääni- tai videotallennettujen laadullisten aineistojen analyysiin liittyvien kysymysten äärelle.

Viimeaikaisessa metodologisesti moninaisessa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa kiinnostuksena kohteena on ollut yhtäältä vuorovaikutus omalakisena ja itsessään kiinnostavana ilmiönä. Toisaalta vuorovaikutusta on tarkasteltu myös kontekstina erilaisille kasvatuksen ilmiöille, kuten oppimiselle.

Vuorovaikutustutkimuksen verkoston tavoitteena on ylläpitää kasvatustieteissä teoreettista ja metodologista keskustelua erityisesti autenttisten vuorovaikutustilanteiden analyysiin perustuvasta vuorovaikutustutkimuksesta sekä edistää sitä koskevaa julkaisutoimintaa. Ryhmä pyrkii myös luomaan suhteita muiden tieteenalojen vuorovaikutusta tutkiviin ryhmiin ja verkostoihin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Verkosto osallistuu vuorovaikutustutkimuksen teemaryhmän järjestämiseen vuotuisten kasvatustieteen päivien yhteydessä. Lisäksi monet verkoston tutkijoista ovat mukana eri yliopistoissa koontuvissa keskustelunanalyyttisissa datasessioryhmissä. Verkostolla on sähköpostituslista, jota käytetään vuorovaikutustutkimusta koskevaan tiedonvälitykseen. Sähköpostilistalle voi liittyä ottamalla yhteyttä verkoston koordinaattoreihin.

Vuorovaikutustutkimuksen verkostoa koordinoivat Marjatta Pakkanen (marjatta.pakkanen@jyu.fi) ja Tanja Vehkakoski (tanja.vehkakoski@jyu.fi) Jyväskylän yliopistosta sekä Kreeta Niemi (kreeta.niemi@uta.fi) Tampereen yliopistosta.