Hallituksen esittely

Puheenjohtaja Auli Toom

Auli Toom, FT, yliopistopedagogiikan professori, työskentelee Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) johtajana. Hän on Tarton yliopiston vieraileva professori. Toom on Helsingin yliopiston PsyCo (Psychology, Learning and Communication) –tohtoriohjelman johtaja. Toomin tutkimus kohdistuu opettajan pedagogiseen tietämiseen, toimijuuteen ja opettajankoulutukseen sekä oppineisuuteen yliopisto-opetuksessa. Hän tutkii opiskelijoiden tietotyötaitojen oppimista sekä niitä tukevaa pedagogiikkaa yliopisto- ja lukio-opetuksen konteksteissa.

Varapuheenjohtaja Heli Ruokamo

Heli Ruokamo, KT, työskentelee kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatuksen professorina, tutkimuksesta vastaavana varadekaanina ja Media Education Hubin johtajana Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hän työskennellyt vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa kolmen vuoden ajan. Ruokamo on kasvatusalan valtakunnallisen monitieteisen tohtorikoulutusverkoston (FinEd) johtaja. Hän on toiminut myös monitieteisen oppimisen tutkimuksen CICERO Learning – verkoston johtoryhmän jäsenenä sen perustamisesta lähtien. Ruokamon tutkimusintressit kohdistuvat erityisesti verkko-opetuksen pedagogisiin malleihin, median ja digitaalisen teknologian opetuskäyttöön, monilukutaitoon, mobiiliin ja mielekkääseen oppimiseen, sekä leikillisiin ja simulaatioperustaisiin oppimisympäristöihin.

Sihteeri Satu Piispa-Hakala

Satu Piispa-Hakala, KM, FM, työskentelee Itä-Suomen yliopistossa Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa projektitutkijana ja tohtorikoulutettavana. Hänen tutkimuksensa koskee työssäolevien opettajien digipedaogista osaamista. Piispa-Hakala on aloittanut seuran sihteerinä 2020.

Rahastonhoitaja Raakel Plamper

Raakel Plamper, KM, työskentelee Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella tohtorikoulutettavana. Hänen tutkimusalueisiinsa kuuluu korkeakoulutuksen markkinaistuminen, koulutuspolitiikka, akateeminen työ sekä yliopistohistoria. Seuran rahastonhoitajana hän on aloittanut vuonna 2018.

Tiedottaja Antti Ronkainen

Antti Ronkainen, KM, työskentelee Itä-Suomen yliopistossa kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen yliopisto-opettajana. Tiedottajan tehtävää hän on hoitanut vuodesta 2012

HALLITUKSEN JÄSENET

Janne Elo

KT Janne Elo työskentelee yleisen pedagogiikan ja aikuiskasvatuksen yliopistoopettajana Åbo Akademin Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa, sekä tutkijana korkeakoulupedagogisessa Hella kehityshankkeessa. Elo toimii myös yrittäjyyskasvatuksen tutkimushankkeen johtajana sekä Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran hallituksen jäsenenä. Elon tausta on käsityökasvatuksessa ja opettajankoulutuksessa. Tutkimusaiheina ovat mm. yrittäjyyskasvatus eri näkökulmista, opettajien autonomia, pedagoginen johtaminen sekä koulutusohjelmajohtaminen.

Hanna Järvenoja

Hanna Järvenoja (KT) työskentelee apulaisprofessorina (tenure track) Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikössä (LET) Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hän on myös Turun Yliopiston dosentti sekä European Association for Learning and Instruction (EARLI) motivaatio ja emootio tutkimuksen SIG -ryhmän koordinaattori. LET tutkimusyksikössä Järvenoja vastaa tutkimuksesta, joka kohdistuu erityisesti yksilöiden ja ryhmien motivationaalisiin ja emotionaalisiin prosesseihin ja niiden aktiiviseen säätelyyn osana sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista eri oppimiskonteksteissa. Tutkimuksessaan Järvenoja hyödyntää erilaisia prosessimenetelmiä ja niiden yhtäaikaista analyysia.

Kaisu Rättyä

Kaisu Rättyä, kirjallisuuskasvatuksen dosentti, KT, FT, työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa on kohdistunut kirjallisuuden ja kielitiedon opetukseen eri koulutusasteilla. Tämänhetkisen tutkimuksen painopistealueina ovat arvioinnin tutkiminen sekä ainedidaktiset kysymykset perusasteen, toisen asteen ja korkean asteen koulutuksessa.

Piia Seppänen

Tanja Vehkakoski

Tanja Vehkakoski, KT, dosentti, työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksellisia kiinnostuksenkohteitaan ovat pedagoginen dokumentaatio, luokkahuonevuorovaikutus sekä yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus. Metodisesti Vehkakoski on erikoistunut laadullisiin tutkimusmenetelmiin, kuten erityisesti diskurssianalyysiin, keskusteluntutkimukseen sekä narratiiviseen tutkimukseen.