Hallituksen esittely

Puheenjohtaja Kirsi Pyhältö

Kirsi Pyhältö, FT työskentelee kasvatustieteen professorina Oulun yliopistossa ja tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikössä. Pyhältö on oppimisen tutkija. Hänen tutkimusalueitaan ovat oppiminen, hyvinvointi ja vuorovaikutus koulussa, opettajankoulutuksessa ja tohtorikoulutuksessa. Hän on tutkinut mm. peruskoulun kehittämistä, pedagogista hyvinvointia, opettajien ja opettajaksi opiskelevien ammatillista toimijuutta ja oppilaiden koulukokemuksia. Yliopistopedagogisen tutkimuksen kentällä Pyhällön tutkimus on keskittynyt tohtorikoulutukseen, erityisesti jatko-opiskelijan oppimiseen, ohjaukseen ja tiedeyhteisöihin jatko-opiskelijoiden oppimisympäristöinä.

Varapuheenjohtaja Auli Toom

Auli Toom, FT, yliopistopedagogiikan professori, työskentelee Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) johtajana. Hän on Tarton yliopiston vieraileva professori. Toom on Helsingin yliopiston PsyCo (Psychology, Learning and Communication) –tohtoriohjelman johtaja. Toomin tutkimus kohdistuu opettajan pedagogiseen tietämiseen, toimijuuteen ja opettajankoulutukseen sekä oppineisuuteen yliopisto-opetuksessa. Hän tutkii opiskelijoiden tietotyötaitojen oppimista sekä niitä tukevaa pedagogiikkaa yliopisto- ja lukio-opetuksen konteksteissa.

Sihteeri Sini Kontkanen

Sini Kontkanen, KM, työskentelee Itä-Suomen yliopistossa Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa nuorempana tutkijana. Hänen tutkimusaluesiinsa kuuluu tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön liittyvän tiedon ja asenteiden tutkimus erityisesti opettajankoulutuksessa. Hän on toiminut seuran sihteerinä vuodesta 2011.

Rahastonhoitaja Raakel Plamper

Raakel Plamper, KM, työskentelee Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella tohtorikoulutettavana. Hänen tutkimusalueisiinsa kuuluu korkeakoulutuksen markkinaistuminen, koulutuspolitiikka, akateeminen työ sekä yliopistohistoria. Seuran rahastonhoitajana hän on aloittanut vuonna 2018.

Tiedottaja Antti Ronkainen

Antti Ronkainen, KM. työskentelee Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla projektitutkijana.  Työkokemukseen kuuluu kolme vuotta yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen oppiaineessa. Suomen kasvatustieteellisen seuran tiedottajana hän on toiminut vuodesta 2012

HALLITUKSEN JÄSENET

Janne Elo

KT Janne Elo työskentelee yleisen pedagogiikan ja aikuiskasvatuksen yliopistoopettajana Åbo Akademin Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa, sekä tutkijana korkeakoulupedagogisessa Hella kehityshankkeessa. Elo toimii myös yrittäjyyskasvatuksen tutkimushankkeen johtajana sekä Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran hallituksen jäsenenä. Elon tausta on käsityökasvatuksessa ja opettajankoulutuksessa. Tutkimusaiheina ovat mm. yrittäjyyskasvatus eri näkökulmista, opettajien autonomia, pedagoginen johtaminen sekä koulutusohjelmajohtaminen.

Satu Perälä-Littunen

KT,  dos. Satu Perälä-Littunen työskentelee tiedekunnan tutkimuskoordinaattorina Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.  Hänen tutkimuksellinen kiinnostuksensa kohdistuu vanhempien ajatteluun osana lapsen kasvuympäristöä.  Perälä-Littunen on Suomen Kasvatustieteellisen seuran edustaja European Educational Research Association:ssa.

Heli Ruokamo

Heli Ruokamo, KT, työskentelee kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatuksen professorina, tutkimuksesta vastaavana varadekaanina ja mediapedagogiikkakeskuksen johtajana Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hän työskennellyt vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa kolmen vuoden ajan. Ruokamo on toiminut monitieteisen oppimisen tutkimuksen CICERO Learning -verkoston johtoryhmän jäsenenä verkoston perustamisesta lähtien. Hän on myös kasvatusalan valtakunnallisen monitieteisen tohtorikoulutusverkoston (FinEd) johtoryhmän jäsen. Ruokamon tutkimusintressit kohdistuvat erityisesti verkko-opetuksen pedagogisiin malleihin, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön, mobiiliin ja mielekkääseen oppimiseen, sekä leikillisiin ja simulaatioperustaisiin oppimisympäristöihin.

Kaisu Rättyä

Kaisu Rättyä, kirjallisuuskasvatuksen dosentti, KT, FT, työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä. Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa on kohdistunut kirjallisuuden ja kielitiedon opetukseen eri koulutusasteilla. Tämänhetkisen tutkimuksen painopistealueina ovat arvioinnin tutkiminen sekä ainedidaktiset kysymykset perusasteen, toisen asteen ja korkean asteen koulutuksessa. Hänet on valittu Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2018.