Väitöskirja- ja pro gradu -palkinnot jaettiin Kasvatustieteen päivillä

Kasvatustieteen päivillä Turussa jaettiin Suomen kasvatustieteellisen seuran vuoden 2016 väitöskirja- ja pro gradu -palkinnot.

Väitöskirjapalkinto

Pauliina Alenius: Informal learning in a transnational setting: Exploring learning spaces of people migrating between Estonia and Finland. School of Education, University of Tampere.

Raadin perustelut: Väitöskirja käsittelee hyvin ajankohtaista ja tärkeää aihetta, maahanmuuttoa. Se tarkastelee Virosta Suomeen muuttaneiden ja maiden välillä liikkuneiden siirtolaisten arkipäivän oppimiskokemuksia ja erilaisia oppimisympäristöjä ylirajaisuuden näkökulmasta.

Tutkimus on hyvin kunnianhimoinen ja innovatiivinen. Se pyrkii ylittämään tieteiden väliset rajat ja tuottaa uutta tietämystä sekä transnationaalisuuteen että informaaliin oppimiseen osallistuen näin relevantisti tutkimuksensa kansainväliseen keskusteluun. Väitöskirja ammentaa voimansa yhtaikaa kahdelta tieteenalalta; kasvatustieteistä ja maahanmuuttotutkimuksesta. Tutkimus tuottaa lisäksi arvokasta tietoa maantieteen, sosiologian ja sosiaalipolitiikan tutkijoille sekä käyttöainesta koulutuspolitiikan tekijöille.

Tutkimustulokset osoittavat selkeästi, että ylirajaisissa oppimistiloissa niin siirtolaiset kuin kantaväestökin voivat omaksua ja jakaa uusia käsityksiä ja toimintatapoja sekä luoda identiteettiään arkipäivän sosiaalisen toiminnan kautta. Tutkimus rakentaa arkipäivän toiminnan kolmen laajan transnationaalisen oppimisympäristön varaan; kodin, työpaikan ja kansalaisryhmien toiminnan varaan. Näissä ympäristöissa maahanmuuttajat rakentavat jatkuvasti sosiaalista identitettiään. Tutkimus erittelee mukaansatempaavasti niin makro- meso- kuin mikrotasolla miten kaikissa näissä ympäristöissä tuo identiteetin rakentaminen etenee maahanmuuttajien elettyjen kokemusten kautta.

Pro gradu -palkinto

Anna Paula Herrera ja Eevamaija Vuollo: The Development Imaginary: Analyzing development discourse in the World Bank Education Strategy 2020 through contemporary theories of development. Faculty of Education, University of Oulu.

Raadin perustelut: Pro gradu -tutkielmassa on tartuttu teoreettisesti haasteelliseen aiheeseen, joka on kansainvälisesti katsoen merkityksellinen erityisesti koulutuspolitiikan ja globaalikasvatuksen näkökulmasta. Tekijät analysoivat teoreettisia näkökulmia, joista kehityksen käsitettä koulutukseen liittyvänä on tarkasteltu. Kehityksellä voidaan eri konteksteissa tarkoittaa monia erilaisia asioita. Kehityspuhe voi viitata esimerkiksi taloudelliseen kasvuun, modernisaatioon tai vallan uudelleenjakoon. Työn kirjallisuuspohjainen analyysi osoitti ansiokkaasti kehityksen käsitteen monitasoisuuden ja sidonnaisuuden kulttuuriin, arvoihin ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.

Tutkielman empiirisenä kohteena olivat Maailmanpankin koulutusstrategia (World Bank Education Strategy 2020) ja siihen sisältyvät kehitystä koskevat diskurssit. Analyysin teoreettisia kulmakiviä ovat post-strukturalismi, postmodernismi ja kriittinen teoria. Tutkimusote on kvalitatiivinen, analyysimenetelmänä on kriittinen diskurssianalyysi. Maailmanpankin koulutusstrategiasta tekijät löytävät kuusi erilaista kehitystä kuvaavaa kertomustyyppiä, yleisimpinä kehitys taloudellisen kasvun tai modernisoitumisen polkuna. Empiirinen analyysi on huolellisesti ja oivaltavasti tehty.

Tutkielmasta ilmenee tekijöiden teoreettinen perehtyneisyys ja taito analyyttisen ajatteluun. Esitystapa on johdonmukaista ja selkeää. Analyysinsä perusteella tekijät pohtivat kiinnostavasti diskurssien suhdetta valtaan ja todellisuuden rakentamiseen. Pohdinnassa esitetään myös visio kehityksestä:. ”Utopia is at the heart of development. It is a prerequisite for meaningful change.” Jatkuva dialogi ja kriittinen analyysi luovat edellytyksiä kehitykselle. Merkityksellistä on koulutuspoliittisesti vaikutusvaltaisten asiakirjojen sisältämien merkitysten syvällinen tarkastelu.