Kasvatustieteen päivät: jätä esiseminaari-, teemaryhmä- tai symposiumehdotuksesi 15.5. mennessä

Kasvatustieteen päivät 2022 järjestetään Oulussa 24.-25.11. ja esiseminaarit jo päivää ennen. Esiseminaari- teemaryhmä ja symposiumehdotusten haku on käynnissä ja jatkuu 15.5. saakka. Ehdotusten jättö tapahtuu konferenssin verkkosivujen kautta: https://kt-paivat2022.edu.oulu.fi/

 

Kasvatustieteellisen seuran väitöskirja ja pro gradu -palkinnot 2021

Suomen kasvatustieteellisen seuran myöntämät palkinnot vuoden parhaalle väitöskirjalle ja pro gradu -tutkielmalle julkistettiin Kasvatustieteen päivillä. Onnittelut palkituille! Ohessa valitsijaraadin perustelut.

Väitöskirjapalkinto

Jenni Helakorpi: Innocence, privilege and responsibility: Power relations in policies and practices on Roma, Travellers and basic education in three Nordic countries. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. linkki: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/317940

Jenni Helakorven väitöstutkimuksen aihe, romanivähemmistöjen peruskoulutus Pohjoismaissa ja siihen liittyvät toimintapolitiikat ja -käytännöt sekä valtasuhteet, on yhteiskunnallisesti tärkeä, ajankohtainen ja vain hyvin vähän tutkittu. Helakorven väitöstutkimus on tieteellisesti erittäin korkeatasoinen, omintakeinen ja monitieteinen. Tutkimus esittelee ja yhdistää erittäin huolellisesti ja ansiokkaasti kolmea teoreettista viitekehystä: 1) feministisiä teorioita, 2) jälkistrukturalismia ja 3) kriittisiä rodun ja valkoisuuden teorioita. Työn teoreettista uutuusarvoa lisää se, että tutkija uudelleen määrittelee joitakin tutkimusaiheensa kannalta keskeisiä käsitteitä, kuten ”racialisation” ja ”whiteness”. Tutkimusaineisto on monipuolinen sisältäen politiikkadokumentteja ja näitä toimeenpanevien henkilöiden haastatteluja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Tutkimustulokset tuovat uutta tietoa tutkitusta aiheesta kriittisestä näkökulmasta. Tutkimus mm. paljastaa, että politiikkadokumenteissa romanien ongelmien ratkaisemista koskevat ehdotukset osoitetaan yleisesti romaniväestön edustajien vastuulle, mikä tuottaa eriarvoisuutta ja heijastelee epäsymmetrisiä valtasuhteita. Tutkimus lisää ymmärrystämme ja tarjoaa entistä moniulotteisemman käsitteellistyksen romanivähemmistöjen peruskoulutuksesta Pohjoismaissa ja siihen liittyvistä toimintapolitiikoista ja -käytännöistä sekä valtasuhteista. Tutkimustulokset täydentävät tärkeällä ja uutta luovalla sekä poikkitieteellisellä tavalla useita tutkimusaloja; etenkin feministisen tutkimuksen, jälkistrukturalismin ja kriittiset rodun ja valkoisuuden teorioiden kansainvälistä tutkimusta. Tuloksilla voidaan nähdä olevan käytännön sovellusarvoa liittyen romanien koulutuksen edistämiseen, inklusiivisen opetuksen järjestämiseen ja romanien yhdenvertaisuuden edistämiseen koulukonteksteissa, etenkin Pohjoismaissa

Pro gradu -palkinto

Maija Mustonen: Työhäpeä työelämän tunnekokemuksena. Itä-Suomen yliopisto, opinto-ohjaajan ja uraohjaajan koulutus. linkki: https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/24568/16142570671012811566.pdf

Arviointilautakunta esittää, että vuoden 2021 kasvatustieteen pro gradu tutkielma -palkinto myönnetään Maija Mustosen tutkielmalle Työhäpeä työelämän tunnekokemuksena. Tutkielma on tehty Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa, kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-ohjaajan ja uraohjaajan koulutuksessa.

Tutkielman tavoitteena on luoda kuvaa siitä, millainen työelämäkokemus työhäpeä on. Tutkimustavoite tarkennetaan kolmeksi tutkimuskysymykseksi, jotka kohdentuvat työhäpeän kohteisiin, työhäpeän tunteen luonteen tarkasteluun ja työhäpeän merkitykseen yksilöiden ura- ja elämänkuluissa.

Tutkielman aiheen valinta on omaperäinen ja innovatiivinen keskustelunavaus. Tunteiden tutkimus on pitkään ollut paitsiossa tieteellisessä keskustelussa, mutta vahvistunut viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Myös kiinnostus häpeän tunteiden tutkimukseen on lisääntynyt, mutta työhön liittyvään häpeään kohdentuvaa tieteellistä tarkastelua ei juurikaan ole.

Tekijä osoittaa vahvan perehtymisensä häpeän tunteen käsitteellistämisen kysymyksiin, käsitteen eri ulottuvuuksiin ja häpeän tunteen kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimuskirjallisuuteen. Häpeä tulkitaan biologisista ja psykologista taustoistaan huolimatta ensi-sijaisesti yhteiskunnalliseksi käytänteeksi – yksityisestä luonteestaan huolimatta häpeän katsotaan syntyvän sosiaalisessa kontekstissa ja liittyvän siten yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin konventioihin

Tutkielman metodologisena taustafilosofiana toimii fenomenologinen ajattelu, ja sen aineisto on tuotettu verkkokeskustelujen ja avoimen verkkokyselyn avulla. Tutkimukseen osallistujat ovat pääosin 20–40-vuotiaita naisia. Analyysi perustuu aineiston ja teorian vuoropuheluun ja yhdistää teoriaohjaavan sisällönanalyysin ja dialogisen tematisoinnin menetelmiä. Kaikkineen tutkimuksen metodologisista ratkaisuista rakentuu oivaltava ja samalla tieteellisesti laadukas kokonaisuus, johon liittyviä rajoitteita tekijä myös ansiokkaasti arvioi tekstissään.

Tutkimuksen tulosten raportoinnissa toteutuu erinomaisella tavalla aineistoesimerkkien avulla konkretisoitujen havaintojen esittäminen ja niiden kytkeminen aiempaan tutkimukseen. Tuloksista piirtyy yhtäältä yksilöllisten häpeän aiheiden moninaisuus, toisaalta työhäpeän kytkeytyminen ennen kaikkea arvostetuksi ja nähdyksi tulemiseen sekä merkityksellisyyden kokemukseen. Tuloksissa eritellään työhäpeän lähtökohtia, sen ajallista ilmenemistä samoin kuin työhäpeän vaikutuksia uraratkaisuihin, työelämäkäyttäytymiseen ja työhyvinvointiin. Kaikkineen tulokset ovat erittäin mielenkiintoista luettavaa.

Kokonaisuutena Maija Mustosen eriomaisesti kirjoitettu pro gradu -tutkielma osoittaa poikkeuksellista tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen tekemisen kypsyyttä. Mustonen tuo työhäpeää koskevaan keskusteluun tarkastelun, joka varmasti kiinnostaisi myös kansainvälistä lukijakuntaa, jos tutkimus olisi luettavissa englanniksi.

Kasvatustieteellinen seura valitsi uuden hallituksen

Kasvatustieteellisen seuran syyskokous valitsi 25.11.2021 seuralle uuden hallituksen vuosien 2022-2023 toimintakaudelle.

Uuden hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja Heli Ruokamo, Lapin yliopisto Varapuheenjohtaja Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto

Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

Janne Varjo, Helsingin yliopisto | Annika Pastuhov, Åbo Akademi
Hanna Järvenoja, Oulun yliopisto | Sari Havu-Nuutinen, Itä-Suomen yliopisto
Tanja Vehkakoski, Jyväskylän yliopisto | Pekka Räihä, Tampereen yliopisto
Piia Seppänen, Turun yliopisto | Sonja Kosunen, Helsingin yliopisto
Tiina Soini-Ikonen, Tampereen yliopisto | Sari Yrjänäinen, Turun yliopisto

Sihteeri Satu Piispa-Hakala, Itä-Suomen yliopisto | Rahastonhoitaja Saku Määttä, Turun yliopisto | Tiedottaja Antti Ronkainen, Itä-Suomen yliopisto

Suomen kasvatustieteellisen seuran sääntömääräinen syyskokous 25.11.2021 klo 9-10

Lämpimästi tervetuloa Suomen kasvatustieteellisen seuran sääntömääräiseen syyskokoukseen

Kokous pidetään torstaina 25.11.2021 klo 9-10.

Kokoukseen voi osallistua etäyhteyslinkin kautta (https://uef.zoom.us/j/65454403997) tai paikanpäällä Joensuussa (Yliopistokatu 7, Futura-rakennus). Jos tulet kokoukseen yliopistolle, ilmoittaudu ehdottomasti sihteerille 23.11. mennessä (satu.piispa-hakala@uef.fi).

Kokouksen esityslista liitteineen löytyy seuran verkkosivuilta: https://www.kasvatus.net/kasvatustieteellisen-seuran-saantomaarainen-syyskokous/

Tervetuloa!

Paulo Freire Birth Centenary Fest – Avoin kansainvälinen verkkokonferenssi 6.—8.12.2021

Paulo Freiren syntymästä on kulunut 100 vuotta. Maltan yliopiston ja UNESCOn yhteistyössä juhlavuoden kunniaksi järjestämään kansainväliseen konfrenssiin voi osallistua vapaasti verkon välityksellä. Tarkempi ohjelma PDF-muodossa tästä linkistä.

URL for the conference: https://universityofmalta.zoom.us/j/99224633972.

Kirjoittajakutsu Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirjaan 2022

Kirjoittajakutsu

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura on vuodesta 1935 lähtien julkaissut vuosikirjaa, jonka nimi on nykyään Koulu ja menneisyys. Vuosikirjalla on vertaisarviointitunnus ja Julkaisufoorumilla luokitus 1.

Vuoden 2021 vuosikirjan teemana oli 100-vuotias oppivelvollisuus. Ulkoisesti komea ja sisällöllisesti täysipainoinen vuosikirja on luettavissa Journal.fi -sivustolla ja tilattavissa seuran kotisivuilta (https://www.kasvhistseura.fi/julkaisut/koulu-ja-menneisyys), josta löytyvät myös aikaisemmat vuosikirjat.

Vuoden 2022 vuosikirjalla ei ole erityistä teemaa. Kirjaan ovat tervetulleita erilaiset kasvatusta tai koulutusta käsittelevät tekstit.

Vertaisarvioitu kirjoitus

Mikäli tähtäät kirjoituksellasi vertaisarviointiin, lähetä noin 150 sanan mittainen vapaamuotoinen artikkeliehdotuksesi vuosikirjan päätoimittajalle (arto.nevala@uef.fi) viimeistään 31.12.2021. Kirjoittajille ilmoitetaan kahden viikon kuluessa ehdotuksen hyväksymisestä. Hyväksytyn ja vertaisarviointiin tähtäävän artikkelin tulee olla valmis arvioitavaksi ja ladattuna Journal.fi -sivustolle 30.4.2022 mennessä. Arvioitsijoilta saadun palauteen pohjalta muokattu teksti palautetaan lopullisessa muodossa Journal.fi -sivustolle 15.9.2022 mennessä.

Muut, vertaisarvioimattomat kirjoitukset

Lisäksi tervetulleita ovat muunlaiset kirjoitukset eli katsaukset, puheenvuorot tai muistelut, joita ei vertaisarvioida. Ne voivat silti sisältää lähdeviittauksia ja lähdeluettelon. Ehdotus vertaisarvioimattomaksi tekstiksi (myös noin 150 sanaa) pitää lähettää päätoimittajalle (arto.nevala@uef.fi) viimeistään 31.3.2022. Vuosikirjan toimituskunta arvioi ehdotuksen ja ilmoittaa hyväksymisestä huhtikuun 2022 loppuun mennessä. Vertaisarvioimattoman kirjoituksen tulee olla lopullisesti valmiita ja ladattuna Journal.fi -sivuostolle 15.9.2022 mennessä.

Vuosikirja ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa 2022. Se julkaistaan avoimena verkossa ja myös painettuna, mikäli seuran talous sen sallii.

Yksityiskohtaiset kirjoitusohjeet löytyvät Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran toisen julkaisun Kasvatus & Aika verkkosivuilta tai tästä linkistä: https://journal.fi/kasvatusjaaika/kirjoittajaohjeet.

Tartu rohkeasti tilaisuuteen ja kysy tarvittaessa lisää!

Arto Nevala

päätoimittaja

arto.nevala@uef.fi

Invitation: Seminar in Honor of Professor Kirsi Tirri’s 60th Birthday and Academic Career

You are warmly welcome to attend the online seminar in honor of Professor Kirsi Tirri’s 60th birthday and academic career on September 2, 2021, at 13.00–17.00 (Finnish time). You can find the program below.  

At the seminar, we will have the pleasure of hearing presentations by Kirsi’s colleagues, students, and friends from Finland and abroad who have contributed to a new book: “Good Teachers for Tomorrow’s Schools – Purpose, Values, and Talents in Education” published by Brill Sense (https://brill.com/view/title/60323) in the series of ”Moral Development and Citizenship Education”.  

Please register for the seminar by August 30, 2021. Link to registration: https://www.lyyti.in/Kirsi_Tirrin_juhlaseminaari_3625 

Seminar will be held at Siltavuorenpenger and streamed online via Zoom. Due the Corona-restrictions at the University of Helsinki, only max 25 people in total, meaning previously agreed presenters and speakers, can participate the seminar on site.

Registered participants will receive the Zoom link before the seminar. 

We warmly welcome you to the seminar, 

Elina Kuusisto, Martin Ubani, Petri Nokelainen and Auli Toom 


Program 

Thursday September 2, 2021, at 13-17

OPENING – Auli Toom

GREETINGS

 • Faculty of Educational Sciences (5-10min)
 • Finnish Academy of Science and Letters (5-10min)
 • Faculty of Theology (5-10min)

“GOOD TEACHERS FOR TOMORROW’S SCHOOLS” – OVERVIEW OF THE BOOK –Editors (5-10 min)

PRESENTATIONS (á 15-20min)

Ethical and purposeful teachers and teaching  

 • Jukka Husu: Teachers’ Moral Authenticity: Searching for Balance between Role and Person
 • Matthew Joseph: Promoting Purpose Development in Schools and Beyond: A Complex, Dynamic, Bioecological Developmental Systems Perspective
 • Martin Ubani: Religious Literacy as a 21st Century Skill for All Teachers

Supporting talent development with a growth mindset  

 • Elina Kuusisto: Education of the Gifted and Talented in Finland
 • Seokhee Cho and James Campbell: Recognition, Expectation, and Differentiation for Mathematical Talent Development of Young Gifted English Learners
 • Petri Nokelainen: Reaching for Medals and Vocational Excellence? WorldSkills Competition Success in Relation to Goal Orientations and Metacognitive and Resource Management Strategies

Epilogue 

Wiel Veugelers, Series Editor: Growth Mindset and Purpose in Critical-Democratic Citizenship Education

RESPONSE – Kirsi Tirri (20 min)

SHORT GREETINGS

Tiedote: Kasvatuksen digiloikka – asteittain avoimeksi julkaisuksi

Suomen kasvatustieteellinen seura ja Koulutuksen tutkimuslaitos

11.5.2021

Kasvatuksen digiloikka – asteittain avoimeksi julkaisuksi

Tieteellinen aikakauskirja Kasvatus siirtyy tämän vuoden puolella asteittain kotimaisten tiedelehtien yhteiseen Journal.fi-palveluun. Numerosta 1/2021 alkaen lehdet julkaistaan Journal.fi:ssa, mutta kaikki tilaajat saavat edelleen myös paperilehden.

Kasvatuksen digiloikka ja avoimeen julkaisemiseen siirtyminen on historiallisesti merkittävää. Lähes 160 vuotta vain paperisena ilmestynyt lehti alkaa nyt ilmestyä myös verkossa.

Muutoksen myötä tutkimustiedon saatavuus paranee, sillä tutkimustieto tavoittaa yhä useamman. Samoin ajankohtaiset tutkijoiden puheenvuorot ja kirjoitukset ovat entistä laajemmin saatavilla. Digiloikka mahdollistaa myös tehokkaampia viestimisen tapoja: yksittäistäkin artikkelia voidaan jakaa erilaisia somekanavia pitkin.

Kasvatus-lehden avoimella julkaisemisella on 12 kuukauden viive. Henkilötilaajat ja Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsenet voivat lukea verkkolehden heti sen ilmestyttyä. Lukeaksesi lehden, rekisteröidy Journal.fi-palveluun täyttämällä rekisteröitymislomake. Jos olet jo rekisteröitynyt, kirjaudu sisään. Linkki lehteen on: https://journal.fi/kasvatus.

Lukemiseen tarvitaan maksukoodi, joka lähetetään tilaajille ja seuran jäsenille sähköpostitse tai kirjeitse. Yhteisötilaajat ja kaikki muut lukijat pääsevät lukemaan verkkolehden 12 kuukauden viiveellä.

Kasvatus-lehdessä on tapahtunut tänä vuonna myös muita muutoksia. Uutena päätoimittajana on aloittanut Kirsi Pyhältö, joka toimittaa yhteistyössä Janne Varjon kanssa lehteä vuoden 2021 loppuun saakka. Lehden toimituskuntaa on myös laajennettu uudistuksen myötä. Esko Harni on aloittanut maaliskuun lopulla lehden uutena toimittajana.

Lisätietoja

Auli Toom, 050-4154852, auli.toom@helsinki.fi, Suomen kasvatustieteellisen seuran puheenjohtaja

Antti Ronkainen, antti.ronkainen@uef.fi, Suomen kasvatustieteellisen seuran tiedottaja

Kirsi Pyhältö, kirsi.pyhalto@helsinki.fi, Kasvatus-lehden päätoimittaja

Janne Varjo, janne.varjo@helsinki.fi, Kasvatus-lehden päätoimittaja

Esko Harni, 0504700188, esko.p.harni@jyu.fi, Kasvatus-lehden toimittaja  

Kutsu: Sääntömääräinen kevätkokous 29.4.2021 klo 12-13

Tervetuloa Suomen kasvatustieteellisen seuran sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina 29.4.2021 klo 12-13.

Kokous järjestetään ensisijaisesti etäyhteydellä (https://uef.zoom.us/j/63453496613). Fyysinen kokouspaikka on Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa. Jos haluat tulla kokoukseen paikanpäälle, ilmoittaudu ehdottomasti 27.4.2021 klo15 mennessä seuran sihteerille (satu.piispa-hakala@uef.fi).

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteineen saa tutustuttavaksi sihteeriltä. Liitteenä kokouksen esityslista.

Ystävällisin terveisin

seuran hallitus

Uutiskirje 8-2020

Suomen kasvatustieteellisen seuran uutiskirje 8-2020

Sisällys

 • FERA:n pro gradu, väitöskirja sekä nuoren tutkijan artikkeli -palkinnot jaettiin Kasvatustieteen päivillä
 • Kasvatus-lehden Vuoden tiedeartikkeli -palkinto Reijo Miettiselle
 • EERA Summer School 2021, 14.–16.6.2021 (online)
 • ECER 2021 – Geneva (online), Call for Proposals deadline 31.1.2021
 • Global Education Research Award, application deadline 25.1.2021
 • Tenure track -paikka haettavana Tallinnan yliopistossa (Perusopetuksen professori)
 • Uusi kirjajulkaisu: Antti Saari – Kasvatusteoria antiikista nykypäivään
 • Nuorten tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa -hankkeen loppuseminaari 27.1.2021, Helsinki

***

www.kasvatus.net
www.flomembers.com/fera
www.facebook.com/suomenkasvatustieteellinenseura
twitter.com/kasvatustiede / @kasvatustiede


FERA:n vuoden parhaan pro gradun ja väitöskirjan sekä nuoren tutkijan artikkelin palkinnot jaettiin Kasvatustieteen päivillä Helsingissä 15.12.2020

Palkitut:

 • Pro gradu -tutkielmapalkinto: Riikka Anttonen, Tampereen yliopisto. ”Kuudesluokkalaisten taidot arvioida lähteiden luotettavuutta”.
 • Väitöskirjapalkinto: Jenni Tikkanen, Turun yliopisto. ”Constructing Life Courses in Times of Uncertainty. Individualisation and Social Structures in the Context of Finnish Education”
 • Nuoren tutkijan artikkelipalkinto: Heta Tuominen: “Motivation across a transition: changes in achievement goal orientations and academic well-being from elementary to secondary school.”

Tarkemmat esittelyt ja palintojen perustelut löytyvät osoitteesta https://www.kasvatus.net/kasvatustieteellisen-seuran-palkintojen-saajat-vuonna-2020-julkistettiin-kasvatustieteen-paivilla/


Kasvatus-lehden Vuoden tiedeartikkeli

Kasvatus-lehden Vuoden tiedeartikkeli -palkinto jaettiin Kasvatustieteen päivillä. Valinnan tehnyt Kasvatuksen toimitusneuvosto päätti palkita Reijo Miettisen artikkelistaan ”21. vuosisadan kompetenssit – OECD kasvatuksen kielen uudistajana” (Kasvatus 3/2019).

Valintaperustelut ovat luettavissa osoitteessa https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/kasvatus/vuoden-tiedeartikkeli?fbclid=IwAR3O6dsOQx5AjEyGO0prsO6ou7g1L8EePGm80r7ESEjU2Sq-sJGh7H8qaPk


EERA Summer School 2021, 14.–16.6.2021 (Online)

EERA:n verkossa järjestettävää kesäkoulua isännöi tulevana kesänä Jyväskylän yliopisto. Lisätietoja ja hakuohjeet osoitteessa: https://eera-ecer.de/seasonschools/eera-summer-school-2021/

Hakuaika: 1.–31.1.2021 https://www.conftool.net/eerss2021/


Call for Proposals – ECER 2021 – Geneva (online)

Submission period for proposals 1.12.2020–31.1.2021

EERA and University of Geneva invite Educational Researchers to submit proposals for the European Conference on Educational Research 2021.

ECER, the annual conference held by the European Educational Research Association (EERA), welcomes over 2,500 scholars each year, representing views and research traditions from all parts of Europe and beyond. ECER is preceded by EERA‘s Emerging Researchers‘ Conference (ERC).

Dates & Details

 • ECER 2021 6 – 10 Sept ’21
 • ERC 2021: 2 – 3 Sept ’21
 • Submission ends:  31 Jan ’21
 • Review Results: 1 April ’21
 • Submissions to be sent in via www.conftool.com/ecer2021/
 • ECER 2021 will be hosted online.

https://mailchi.mp/eera/ecer-4792134?e=f4f7b4c7fc

Call for proposals available here: https://eera-ecer.de/fileadmin/user_upload/Documents/ECER_Documents/ECER_2021_Call_for_Proposals.pdf


Global Education Research Award

Application deadline 25.1.2021

EERA is delighted and honoured to be partnering with the Global Educational Network in Europe (GENE) to make significant research funds available to our members to further research the area of global education.  EERA as an organisation is focused on the development of educational research for the benefit of society and the support of organisations such as GENE is important to moving this agenda forward.  We also recognise that EERA as a community representing 20,000 active educational researchers offers GENE the opportunity to engage with the ideas, themes and principles underpinning global education from a range of diverse research perspectives.

General Description of Funding

Funding will be granted based on a formal funding agreement following a submitted project proposal and budget.

In summary there will be three distinct funding lines:

1 Research Award of 15,000 euro
3 Research Awards of 5,000 euro
8 Ring-fenced research awards for early career researchers of 2,500 euro each
Common aspects of all funding lines

Each of the funding awards is output focused.  By this we mean that at the end of the funding period the researcher(s) have a deliverable that is linked to the goals and priorities of GENE.  In order to facilitate this, GENE has provided a short summary of its work and a link to some relevant publications / documents that applicants might explore (see here for more on GENE).

It is suggested that these outputs include, but are not limited to:

 • Policy documents – local, regional, national or transnational
 • Curricular interventions – focused on staff or students at all levels of the educational continuum
 • Academic publications
 • Research interventions
 • Workshops focusing on global education
 • Conferences / seminars

The award strands are designed to allow applicants consider what is practical from their perspective in terms of the size and ambition of their proposed project.

EERA and GENE would suggest however that proposals include some or all of these outputs depending on the size of the award.

Time Frame

Project Applications must be submitted by midnight Berlin time on Monday, January 25th 2021.Applicants will be informed of the outcomes during February 2021

More Details on: https://eera-ecer.de/about-eera/awards/global-education-award/


Tenure Track paikka haettavana Tallinnan yliopistossa (Perusopetuksen professori)

Haun deadline 20.1.2021. Paikka täytetään 1.9.2021 alkaen.

Tarkemmat tiedot: https://tluhti.sendsmaily.net/template/preview/id/638


Uusi kirjajulkaisu: Antti Saari – Kasvatusteoria antiikista nykypäivään (Gaudeamus)

Kirjoittaja on tutkija Tampereen yliopiston kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunnassa. Tarkempia tietoja teoksesta osoitteesta https://www.gaudeamus.fi/kasvatusteoriaantiikistanykypaivaan/?fbclid=IwAR0Ra9pDEtjpb9w8Ci62SuCwUGTcuiODjNKxRRBsqHpWmfRkLBktYpNBM40


Nuorten tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa -hankkeen loppuseminaari 27.1.2021, Helsinki

Nuoret, mieli ja terveys toisin nähtynä

Lämpimästi tervetuloa Nuorten tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa (SA 2017–2021) -hankkeen loppuseminaariin!

Seminaari järjestetään keskiviikkona 27.1.2021 klo 9.00–12.00. Seminaarissa kuullaan hankkeen tutkijoiden puheenvuoroja, jotka haastavat eri näkökulmista nuoriin ja nuoriin aikuisiin liittyvää mielenterveyspuhetta. Seminaarin puheenjohtajana toimii professori Maija Lanas Oulun yliopistosta.

Pääset ilmoittautumaan tapahtumaan oheisen linkin kautta: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/108893/lomake.html

Ohjelma

9.00–9.15 Tilaisuuden avaus. Professori Kristiina Brunila (Hy) ja professori Maija Lanas (Oy).

9.15–9.35 Toisin tekeminen ja psykopolitiikka mielenterveystyössä. Tutkijatohtori Elina Ikävalko.

9.35–9.55 Rasismi ja tiukka maahanmuuttopolitiikka sairastuttavat pakolaisen mielen. Tutkijatohtori Tuuli Kurki.

9.55–10.05 Elinan ja Tuulin dialogi: Intersektionaalisuuden haaste mielenterveystyössä

10.05–10.15 Tauko

10.15–10.35 Haavoittuvuuden jälkeen. Dosentti Marja-Liisa Honkasalo.

10.35–10.55 Onko nuori mieli ongelma? Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvointi nuorisopolitiikassa.Tutkijatohtori Katariina Mertanen.

10.55–11.05 Marja-Liisan ja Katariinan dialogi: Mihin tarvitsemme haavoittuvuutta?

11.05–12.00 Miten mieltä ja terveyttä voisi ajatella toisin? Paneelikeskustelu alustajien kesken.

Lisätietoja tutkimushankkeesta osoitteesta:  https://blogs.helsinki.fi/cosupport/

Ystävällisin terveisin,

Saara Vainio

Project Planner/ Phd student